Consultanță tehnico-economică și juridică.

     Compania noastră oferă consultanță clienților săi prin intermediul unei echipe competente, capabilă să preia și să administreze sarcinile primite. Servicii de management al proiectelor, masurări și devize, supravegherea lucrărilor (diriginte de șantier și responsabil tehnic, cartea tehnică), soluții tehnico-economice.
     Conform Legii nr. 721 din 02.02.1996, privind calitatea în construții, sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, răspunderi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de concepere, proiectare, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora şi este compus din:
a) documentele normative în construcţii;
b) certificarea produselor folosite în construcţii;
c) agrementele  tehnice pentru produse,procedee şi echipamente  noi în construcţii;
d) verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor;
f) atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii;
g) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
h) autorizarea şi acreditarea  laboratoarelor de  analize şi încercări în construcţii;
i) asigurarea activităţii metrologice în construcţii;
j) recepţia construcţiilor;
k) urmărirea  comportării în exploatare şi intervenţiile în timp la construcţii;
l) postutilizarea construcţiilor;
m) controlul de stat al calităţii în construcţii.
     Conform aceleiași Legi, vă informăm că beneficiarii, investitorii sunt supuși unor obligații și răspunderi față de stat. Astfel compania noastră vine să ofere clienților asistență dea lungul procesului de execuție a construcțiilor, studio finaciar, tehnic, pregătirea actelor pentru începrea construcției, organizare și planificare a etapelor construcției, supraveghere în cadrul execuției, managementul proiectelor și urmărirea comportării în timp:
 
1. Managementul proiectului: 
a) Planificarea construcției, Estimarea cheltuielilor, 
b) Managementul ofertelor de construire, organizarea, 
c) Utilizarea eficientă a resurselor de muncă, materiale și echipamente, 
d) Controlul și monitorizarea cheltuielilor, auditul lucrărilor executate.
 
2. Diriginte de șantier:  
a) Verificarea executării obiectivelor în concordanța cu cererile impuse in Autorizatia de Construcție, conform cu nevoile clientilor, cu planurile de execuție si cu specificațiile tehnice generale. 
b) Coordonarea părților participante în construcție.
c) Elaborarea și urmărirea unui program de lucrări
d) Verificarea rezolvării problemelor de Recepție la Terminarea Lucrărilor
e) Verificarea completării Cărtii Tehnice a Construcției.
f) Verificarea cantităților de lucrări executate
g) Participarea la fazele determinante împreuna cu reprezentantii ISC și autorizarea lucrărilor ce devin ascunse.
h) Verificarea folosirii materialelor solicitate de client.
i) Asigurarea colaborării cu managerul proiectului, cu Inspecția de Stat in Construcții și cu beneficiarul.
j) Supravegherea îndeplinirii sarcinilor de protecția muncii de către muncitori.
k) Consultarea arhitectițor si inginerilor în legătură cu cerințele proiectului
 
3. Responsabil tehnic: 
a) Participă la verificarea lucrărilor în fazele determinante, verifică și semnează proceselor verbale de lucrări ascunse. La recepția în fazele determinante, după caz trebuie convocat și reprezentantul Inspecției de Stat în Construcții, conform programului avizat de către acesta. Convocarea se face de catre executant;
b) Verifică respectarea legislației cu privire la materialele utilizate. La solicitarea sa, constructorul va asigura, la cerere: manopera, instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de constructor, dacă acest lucru este prevazut în contract, în caz contrar cheltuielile fiind suportate de către investitor;
c) Interzice utilizarea de materiale, semifabricate și prefabricate necorespunzatoare sau fără certificate de calitate, fară agrement tehnic pentru materiale netradiționale sau din import sau fără declarație de conformitate a calității; Urmărește executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admițînd la plată numai lucrări corespunzatoare din punct de vedere calitativ (activitate ce se poate stipula prin act adițional la acest contract);
d) Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrărilor executate necorespunzator și refacerea lor numai în baza soluțiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora și vizate de verificatorul de proiecte atestat;
e) Transmite proiectantului pentru solutionare, sesizările proprii, ale organelor abilitate precum și ale altor participanți la realizarea construcției privind neconformitățile si neconcordantele apărute pe parcursul execuției;
f) Verifica respectarea cerințelor stabilite de Legea privind calitatea în construcții, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale. Avizează dispozițiile de șantier emise de proiectant. Urmărește respectarea întocmai, de către executant, a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
g) Urmarește rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepție precum si întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție, (în urma altei înțelegeri) pînă la recepția finală;
e) Predă investitorului (prin dirigintele de șantier), Documentația Tehnică a Construcției împreună cu Cartea Tehnică a Construcției.
 
4. Urmărirea comportării în timp a construcțiilor: 
a) Urmărirea comportiării în timp a construcțiilor se desfășoară pe toată peroioada de viață a construcției începînd cu execuția și este o activitate sistematică de culegere și valorificare a informațiilor rezultate din observarea și măsurători asupra unor fenomene și mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor în procesul de interacțiune cu mediul ambient și tehnologic. Scopul urmăririi este de a deține informații în vederea asigurării aptitudinilor acestora pentru o exploatare normal, evaluarea condițiilor pentru prevenirea incendiilor, accidentelor și avariilor, respective pentru diminuarea pagubelor materiale. Toate acestea fiind menționate și perfectate în acte (conform HG nr. 382 din 24.04.1997 privind urmărirea comportării în exploatare , intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor).
b) Participă la verificarea lucrărilor în fazele determinante, verifică și semnează proceselor verbale de lucrări ascunse. La recepția în fazele determinante, după caz trebuie convocat și reprezentantul Inspecției de Stat în Construcții, conform programului avizat de către acesta. Convocarea se face de catre executant;
 
5. Securitatea și Sănătatea în Muncă:.
6. Măsurări.
7. Devize de cheltuieli.
8. Consultații tehnice privind materiale, tehnologii, cadru juridic.
 
Contacte

CONSTRUCTIV GRUP


Evoluția dinamică a firmei în cadrul perioadei de lucru, a avut ca activitate principală lucrările de construcții civile, reparații capitale a construcțiilor publice și private, cu predare la cheie, executate la un înalt nivel calitativ, cîștigîndu-și astfel un renume bine meritat. Seriozitatea, calitatea și termenii de execuție, sunt elementele care ne definesc.

Contacte

or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 56 Tel:+373 60 20 80 40 +373 68 50 20 90 Contab:+373 69 06 46 40 Email:constructivgrup@mail.ru Web:www.constructivgrup.md
© 2018 - Constructiv Grup   site by MoldaHost